Polítiques d’empresa

POLÍTICA DE QUALITAT DE MEBSA

MEBSA, amb la finalitat de millorar la seva competitivitat i resultats econòmics ha definit la present Política de Qualitat i té implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat segons les normes UNE-EN ISO 9001:2015 i EN 9100:2018. Com a desplegament d’aquesta política disposa d’un Manual de Qualitat i Procediments que són documents vius i que encoratgen continues millores a tots els nivells.

La Direcció identifica les diferents parts interessades de la seva activitat, defineix les expectatives que tenen i procura satisfer-les. Es compromet a complir els requisits legals, reglamentaris i de confidencialitat, promou el Sistema de Qualitat que ha de comptar amb l’entusiasme i comprensió de tota la plantilla, informa de la importància que té l’enfocament al Client, el qual ha d’estar present en totes les activitats de MEBSA.

Així mateix facilita l’aplicació del Sistema de Gestió de la Qualitat i la millora continua de la seva eficiència, aportant els recursos tècnics més moderns i la formació necessària per què les persones puguin fer la seva feina. Les activitats desenvolupades per l’empresa estan resumides en el Mapa de Processos i periòdicament es porta a terme un anàlisi dels riscos i oportunitats.

La Direcció adopta les mesures necessàries per que només es quedin formant part de la plantilla permanent de MEBSA aquelles persones que demostrin un compromís amb l’empresa i siguin conscients de la importància del seu treball per aconseguir la satisfacció dels clients i la viabilitat econòmica de l’empresa en una conjuntura complicada com l’actual. En aquest sentit cal que es procuri tenir el màxim nombre de màquines en marxa i es realitzin els treballs i controls de manera que es minimitzi la ferralla a mecanització.

De tot això MEBSA n’espera que els Clients i totes les parts interessades obtinguin la satisfacció desitjada d’una empresa innovadora, que procura estar al dia i que sobre tot vol oferir productes i serveis de qualitat.

 

 

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL DE MEBSA

La Direcció de MEBSA ha definit la present Política Mediambiental com a primer pas per desenvolupar un sistema formal de gestió mediambiental basat en l’estàndard ISO 14001:2015, un cop identificats els aspectes i impactes ambientals.

La Direcció es compromet a complir els requisits legals i reglamentaris aplicables a l’activitat de mecanització i marcatge amb làser. També es compromet amb la millora continua dels seus processos, amb un us més racional dels recursos, cercant tecnologies més netes i eficients, reducció de residus i estalvi energètic. Es porta a terme una avaluació permanent dels efectes que sobre el medi ambient puguin provocar els nostres procediments de producció i residus.

La present Política s’ha de considerar com el marc en el que es fixen els objectius mediambientals. Aquests són revisats i comunicats a tota la plantilla.

MEBSA es compromet a mantenir un diàleg obert amb els grups d’interès (clients, autoritats, empleats, proveïdors i veïns) amb la finalitat de garantir que es compleixen els requisits i es satisfan els interessos relacionats amb aspectes mediambientals.

La Direcció proporciona els recursos necessaris i formació a tot el personal de l’empresa perquè desenvolupi i apliqui bones pràctiques ambientals.

 

 

POLÍTICA SOBRE RSC I COMPORTAMENT ÈTIC DE MEBSA

La Direcció de MEBSA ha definit la present Política sobre Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i de comportament ètic per deixar constància formal dels compromisos i principis que han regit sempre la manera de fer de l’empresa des de la seva creació. Com a referència s’ha considerat la norma ISO 26000.

  • La Direcció es compromet a complir els requisits legals i reglamentaris en matèria de contractació i condicions de treball de tots els empleats, vetllant sempre pel compliments dels Drets Humans.
  • La Direcció es compromet a vetllar per l’ús de bones pràctiques amb la finalitat de garantir que tot el personal compleix les lleis i normatives antisuborn i anticorrupció en tots els països i àrees comercials on MEBSA opera.
  • La Direcció es compromet a adoptar sempre un comportament ètic en la pressa de decisions, evitant els conflictes d’interessos, i quan es donin, prendre sempre les decisions en base als interessos de l’empresa; i sent fidels en els registres i documentació comptable de tal manera que es reflecteixi la veritable naturalesa de les transaccions.
  • La Direcció es compromet a fer extensiu als seus proveïdors els principis d’aquesta política, mitjançant la incorporació dels mateixos en el document “Compres: Acord marc Proveïdor-MEBSA”.

MEBSA deixa constància del seguiment d’aquests aspectes en la memòria anual de l’Informe de Revisió del Sistema.