Polítiques d’empresa

POLÍTICA INTEGRADA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

L’empresa Mecanitzats Eudald Burgaya Sala, S.L., coneguda com a MEBSA, dedicada al mecanitzat de peces de precisió i marcatge làser, ha orientat la seva estratègia empresarial considerant el compromís pel respecte del Medi Ambient, així com la qualitat dels productes que fabrica i serveis que presta. Amb la finalitat de millorar la seva competitivitat, protegir el Medi Ambient i millorar els resultats econòmics, ha definit la present Política Integrada de Qualitat i Medi Ambient i té implantat un Sistema Integrat de Gestió segons les normes de Qualitat UNE-EN ISO 9001:2015 i EN 9100:2018 i la norma de Medi Ambient UNE-EN ISO 14001:2015. Com a desplegament d’aquesta política, disposa d’un Manual Integrat de Gestió i Procediments que són documents vius i que encoratgen continues millores a tots els nivells.

La Direcció identifica les diferents parts interessades de la seva activitat, defineix les expectatives que tenen i procura satisfer-les. Es compromet a complir els requisits legals i reglamentaris de caràcter ambiental i empresarial, així com els acords de confidencialitat que manté amb els clients, promou el Sistema Integrat de Gestió que ha de comptar amb l’entusiasme i comprensió de tota la plantilla, informa de la importància que té l’enfocament al Client i la sensibilització pel Medi Ambient, elements que han d’estar presents en totes les activitats de l’empresa. MEBSA es compromet a mantenir un diàleg obert amb les diferents parts interessades amb la finalitat de garantir que es compleixen els requisits i es satisfan els interessos relacionats amb aspectes mediambientals i de qualitat dels productes i serveis, integrant específicament als proveïdors en el compromís per la qualitat i el respecte pel medi ambient. Es tindran en compte les opcions tecnològiques, els requisits financers, operacionals i de negoci, així com l’opinió que expressin les diferents parts interessades.

MEBSA identifica els aspectes ambientals i busca la reducció dels impactes ambientals associats als processos que es porten a terme en les instal·lacions operatives de l’empresa. Es treballa en la prevenció, la reducció i eliminació de qualsevol tipus de contaminació, així com en la reutilització dels recursos disponibles.

MEBSA aporta els recursos tècnics i la formació necessària per què les persones puguin fer realitat el Sistema Integrat de Gestió i la millora continua de la seva eficiència. Les activitats desenvolupades per l’empresa estan resumides en el Mapa de Processos i periòdicament es porta a terme un anàlisi dels riscos i oportunitats.

L’assumpció d’aquesta Política i les responsabilitats per part dels diferents nivells dintre de l’organització és un requisit imprescindible per aconseguir la satisfacció dels clients i demés parts interessades, la protecció del medi ambient i la millora continua, tant del comportament ambiental dels diferents processos com dels productes i serveis oferts als clients.

Ref.: MEB-PIQMA-r1

POLÍTICA SOBRE RSC I COMPORTAMENT ÈTIC DE MEBSA

La Direcció de MEBSA ha definit la present Política sobre Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i de comportament ètic per deixar constància formal dels compromisos i principis que sempre han regit la manera de fer de l’empresa des de la seva creació. Com a referència s’ha considerat la norma ISO 26000.

La Direcció es compromet a complir els requisits legals i reglamentaris en matèria de contractació del personal i condicions de treball de tots els empleats, vetllant sempre pel compliments dels Drets Humans.

La Direcció es compromet a vetllar per l’ús de bones pràctiques amb la finalitat de garantir que tot el personal compleix les lleis i normatives anti-suborn i anticorrupció en tots els països i àrees comercials on MEBSA opera.

La Direcció es compromet a adoptar sempre un comportament ètic en la pressa de decisions, evitant els conflictes d’interessos, i quan es donin, prendre sempre les decisions en base als interessos de l’empresa; i a ser fidels en els registres i documentació comptable, de tal manera que es reflecteixi la veritable naturalesa de les transaccions.

La Direcció es compromet a fer extensiu als seus proveïdors els principis d’aquesta política, mitjançant la incorporació dels mateixos en el document “Compres: Acord marc Proveïdor-MEBSA”.

MEBSA deixa constància del seguiment d’aquests aspectes en la memòria anual de l’Informe de Revisió del Sistema.

MEB-PRSC-r1